www.honads.pl
HonAds_LOGO
+48 799 354 789
bok@honads.pl

REGULAMIN

WARUNKI OGÓLNE

REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PRZEZ AGENCJĘ

§1

Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. AGENCJI – należy przez to rozumieć HonAds Agency s.c. z siedzibą w Toruniu (Polna 8K/13, 87-100 Toruń) która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) i której nadano numer NIP 9562375744.
 2. KLIENCIE – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składają zamówienie na podstawie Regulaminu.
 3. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę AGENCJI dostępną pod adresem www.honads.pl.
 4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, który w szczególności określa warunki składania Zamówień przez KLIENTA i ich realizacji przez AGENCJĘ.
 5. Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę AGENCJI na wykonanie Projektu, Usługi Abonamentowej, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych składaną KLIENTOWI, która stanowić będzie dokument zatytułowany „wycena” który został wygenerowany w aplikacji internetowej hubspot.com;
 6. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli zawarcia umowy o wykonanie Projektu, Usługi Abonamentowej, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych składane przez KLIENTA.
 7. Umowie Produktowej – należy przez to rozumieć odrębną umowę na wykonanie Projektu lub Usług Abonamentowych do której stosuje się postanowienia Regulaminu, a która zawarta zostaje z chwilą złożenia przez AGENCJĘ oświadczenia woli o podjęciu się wykonania Zamówienia. 
 8. Umowie Przenoszącej Prawa Autorskie – należy przez to rozumieć umowę, o której mowa
  w art. 41 ust.1 pkt.1 prawa autorskiego na podstawie której AGENCJA przenosi na KLIENTA autorskie prawa majątkowe do utworu na warunkach określonych w Regulaminie. 
 9. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1.
 10. Materiałach Dodatkowych – należy przez to rozumieć materiały zapewnione przez KLIENTA takie jak grafiki, hasła reklamowe, logotypy, pliki otwarte etc., które AGENCJA zobowiązana lub uprawniona jest wykorzystać przy wykonywaniu Umowy Produktowej.
 11. Poprawkach – należy przez to rozumieć żądanie wprowadzenia zmian do treści przygotowanych przez AGENCJĘ, które mają na celu ich modyfikację ze względów estetycznych.
 12. Zastrzeżeniach – należy przez to rozumieć żądanie wprowadzenia zmian do treści przygotowanych przez AGENCJĘ, które mają na celu usunięcie ich oczywistych niezgodności z Zamówieniem, omyłek pisarskich lub innych wad.
 13. Pracach Dodatkowych – należy przez to rozumieć Poprawki do treści przygotowanych przez AGENCJĘ wykonywane odpłatnie przez AGENCJĘ po wyczerpaniu przez KLIENTA określonego w Umowie Produktowej limitu żądania wprowadzenia Poprawek.
 14. Dniach – należy przez to rozumieć dni robocze za które uważa się okres od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
 15. kc – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 16. kpc – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805).
 17. Prawie Autorskim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
 18. Formie Dokumentowej – należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu art. 772 kc ograniczoną wyłącznie do oświadczeń woli sporządzonych przez STRONĘ na trwałych nośnikach, opatrzonych jej własnoręcznym podpisem, a następnie doręczonych drugiej STRONIE za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie cyfrowego odwzorowania tych dokumentów.

§2

Agencja

 1. Zamówienia przyjmuje do wykonania AGENCJA.
 2. Działalnością gospodarczą AGENCJI jest w szczególności prowadzenie działalności usługowej związanej z świadczeniem usług reklamowych i marketingowych. 
 3. AGENCJA prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia
  6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.).
 4. Potwierdzenie poprawności danych AGENCJI można uzyskać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx)
 5. Numer rachunku bankowego AGENCJI: 42 1160 2202 0000 0005 2835 4683

§3

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady i warunki wykonywania Umów Produktowych.
 2. Regulamin wiąże wszystkich KLIENTÓW składających u AGENCJI Zamówienia. 
 3. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i może być przez KLIENTA w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. 
 4. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej.
 5. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej.
 6. Do Zamówień udzielonych i niewykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia przez KLIENTA.

§4

Oświadczenia STRON

 1. AGENCJA oświadcza, że:
  • dane objęte informacją z właściwego rejestru przedsiębiorców odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu i nie uległy zmianie;
  • względem niej nie ogłoszono upadłości, nie jest ona stroną postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz nie jest w likwidacji i nie toczą się też żadne postępowania w tych przedmiotach;
  • posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do prawidłowego wykonania Zamówień;
  • wykonywać będzie prace zamawiane przez KLIENTA z zachowaniem należytej staranności;
  • będzie udzielać KLIENTOWI wszelkich informacji i umożliwiać mu bieżącą kontrolę postępów w wykonywaniu prac. 
 2. KLIENT akceptując Regulamin oświadcza, że:
  • dane objęte informacją z właściwego rejestru przedsiębiorców odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu i nie uległy zmianie;
  • względem niego nie ogłoszono upadłości, nie jest on stroną postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz nie jest w likwidacji i nie toczą się też żadne postępowania w tych przedmiotach;
  • każdorazowo posiadać będzie tytuł prawny do Materiałów Dodatkowych przekazywanych AGENCJI w celu wykonania Zamówień, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, licencję, prawo ochronne na znak towarowy lub zgodę na rozpowszechnianie wizerunków osób na nich uwiecznionych;
  • udzieli AGENCJI wszelkich niezbędnych informacji oraz będzie współdziałać z nią przy wykonywaniu Zamówień.

§5

Komunikacja

 1. W dni robocze KLIENT może porozumieć się z AGENCJĄ za pomocą środków komunikowania się na odległość w godzinach od 8:00 do 16:00:
  • e-mail: bok@honads.pl
  • telefon: 780 600 518
 2. Podstawową formą komunikacji STRON, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń oraz dokonywania uzgodnień będzie korespondencja elektroniczna (e-mail). 
 3. KLIENT w kontaktach ze AGENCJĄ zobowiązany jest wykorzystywać adres e-mail wskazany przez siebie w Zamówieniu.
 4. AGENCJA nie rejestruje rozmów telefonicznych z KLIENTEM.

§6

Warunki ogólne

 1. AGENCJA będzie pozostawać w gotowości do realizowania Zamówień KLIENTA, które mogą dotyczyć:
  • wykonania na jego rzecz dzieła w ramach umówionego wynagrodzenia (Projekty);
  • świadczenia na jego rzecz usług rozliczanych cyklicznie (Usługi Abonamentowe);
  • wykonania na jego rzecz dodatkowych Poprawek do przedmiotu Umowy Produktowej
   (Prace Dodatkowe);
  • wykonania na jego rzecz drobnych prac lub usług, które mają charakter incydentalny
   (Prace Jednorazowe). 
 2. Jeżeli wykonanie Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych rozliczane będzie na podstawie przepracowanych roboczogodzin AGENCJA wyznaczy członków swojego zespołu o kwalifikacjach niezbędnych dla prawidłowego wykonania tych Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych, a także zawiadomi KLIENTA o stosowanych stawkach.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Umowie Produktowej, a także do Prac Dodatkowych i Prac Jednorazowych stosuje się postanowienia Regulaminu.
 4. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z Umową Produktową pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Produktowej.
 5. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z warunkami wykonywania Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych pierwszeństwo mają warunki wykonywania Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych.
 6. Regulamin, Umowy Produktowe i warunki wykonywania Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych stanowią ostateczne i wyczerpujące uregulowanie kontraktowych praw oraz obowiązków STRON i zastępują on jakiekolwiek wcześniejsze porozumienia STRON zawarte przez nie w toku negocjacji i w jakiejkolwiek formie. 

§7

Zamówienie

 1. Na żądanie KLIENTA AGENCJA przedstawi ofertę na wykonanie Projektu, Usługi Abonamentowej,
  Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych.
 2. Oferta na wykonanie Projektu w szczególności zawierać będzie:
  • przedmiot Projektu;
  • wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania Projektu;
  • termin wykonania Projektu.
 3. Oferta na wykonanie Usługi Abonamentowej w szczególności zawierać będzie:
  • przedmiot Usługi Abonamentowej;
  • wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu świadczenia Usługi Abonamentowej i cykle w jakich będzie ono należne (abonament);
  • okres świadczenia Usługi Abonamentowej;
  • warunki wypowiedzenia umowy na świadczenie Usługi Abonamentowej.
 4. Oferta na wykonanie Prac Dodatkowych w szczególności zawierać będzie:
  • przedmiot Prac Dodatkowych;
  • wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania Prac Dodatkowych;
  • termin zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania Prac Dodatkowych;
  • termin realizacji Prac Dodatkowych;
  • termin na potwierdzenie przyjęcia oferty wykonania Prac Dodatkowych;
  • okres o jaki może wydłużyć się termin realizacji Umowy Produktowej w związku z wykonywaniem Prac Dodatkowych.
 5. Oferta na wykonanie Prac Jednorazowych w szczególności zawierać będzie:
  • przedmiot Prac Jednorazowych;
  • szacowana wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania Prac Jednorazowych;
  • termin zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania Prac Jednorazowych;
  • termin realizacji Prac Jednorazowych;
  • termin na potwierdzenie przyjęcia oferty wykonania Prac Jednorazowych.  
 6. Po przedstawieniu oferty przez AGENCJĘ KLIENT może ją przyjąć bez zastrzeżeń lub przystąpić do negocjacji. STRONY wyłączają możliwość zawarcia umowy w toku negocjacji w rozumieniu art. 72 §1 kc.
 7. W przypadku braku odpowiedzi KLIENTA na ofertę AGENCJA może wyznaczyć KLIENTOWI odpowiedni termin na jej przyjęcie lub kontynuowanie negocjacji, a bezskuteczny upływ terminu powoduje, że oferta przestaje obowiązywać („Wycena wygasa”). W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia oferta wygasa z upływem czternastu (14) dni od jej przedstawienia KLIENTOWI.
 8. Po przyjęcie przez KLIENTA oferty jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia.
 9. Potwierdzenie przez AGENCJĘ przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne:
  • z zawarciem Umowy Produktowej, jeżeli przedmiotem Zamówienia było wykonanie Usługi Abonamentowej lub Projektu; 
  • przystąpieniem do wykonania Prac Dodatkowych;
  • przystąpieniem do wykonywania Prac Jednorazowych.

§8

Materiały Dodatkowe

 1. Przy wykonywaniu Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych AGENCJA wykorzysta Materiały Dodatkowe dostarczone przez KLIENTA w uzgodnionym przez STRONY zakresie. 
 2. Wydanie Materiałów Dodatkowych nastąpi w formie elektronicznej lub na nośniku.
 3. Materiały Dodatkowe będące:
  • materiałami tekstowymi – zostaną wydane w postaci plików w formatach .txt, .rtf, .doc;
  • materiałami graficznymi – zostaną wydane w postaci plików w formatach .jpg, .tif, .cdr, .eps, .psd;
  • materiałami video – zostaną wydane w postaci plików w formatach .avi, .flv, .mkv, .mov, .mp4, .wmv;
  • materiałami audio – zostaną wydane w postaci plików w formatach .mp3, .aac, .ogg, .wav, .aiff;
  • lub innych uzgodnionych przez STRONY.
 4. Za wadę Materiałów Dodatkowych STRONY w szczególności uznawać będą:
  • zbyt niską rozdzielczość materiałów graficznych lub video;
  • zbyt niską jakość dźwięku;
  • wykorzystanie w materiale fontu niezawierającego polskich liter diakrytyzowanych, chyba że materiał został sporządzony w języku obcym;
  • treści, które w sposób oczywisty naruszają prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez osoby trzecie;
  • treści, które w sposób oczywisty naruszają autorskie prawa majątkowe osób trzecich;
  • treści, które w sposób oczywisty naruszają dobra osobiste osób trzecich;
  • treści, które w sposób oczywisty naruszają porządek prawny lub dobre obyczaje w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).
 5. AGENCJA niezwłocznie zawiadomi KLIENTA o stwierdzeniu wad Materiałów Dodatkowych. KLIENT może wedle swojego wyboru dostarczyć niezwłocznie Materiały Dodatkowe wolne od wad lub nakazać AGENCJI kontynuowanie wykonywania Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych z wykorzystaniem wadliwych Materiałów Dodatkowych.
 6. AGENCJA jest zwolniona z odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych wskutek wykorzystania wadliwych Materiałów Dodatkowych na wyraźne polecenie KLIENTA.
 7. AGENCJA może odmówić kontynuowania wykonywania Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych z wykorzystaniem wadliwych Materiałów Dodatkowych, jeżeli ich wady są tego rodzaju, że skorzystanie z tych materiałów narażałoby AGENCJĘ na odpowiedzialność cywilną, karną, wykroczeniową lub administracyjną. 
 8. KLIENT zobowiązany jest zapewnić Materiały Dodatkowe wolne od błędów typograficznych, ortograficznych, gramatycznych i innych błędów językowych. AGENCJA podejmie starania w celu skorygowania oczywistych omyłek pisarskich i innych błędów, ale nie jest zobowiązana do weryfikowania czy Materiały Dodatkowe są wolne od takich wad i jest zwolniona z odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych wskutek wykorzystania Materiałów Dodatkowych obciążonych takimi błędami.
 9. AGENCJA zastrzega, że wykorzystanie Materiałów Dodatkowych przy wykonywaniu Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych może sprawić, że powstanie utwór zależny w rozumieniu art. 2 ust. 1 Prawa Autorskiego. W takim przypadku wprowadzenie takiego utworu zależnego do obrotu i inne rozporządzania nim przez KLIENTA może zależeć od uprzedniego uzyskania przez niego zezwolenia podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa zależne do tych Materiałów Dodatkowych.

§9

Dane Dostępowe

 1. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Produktowej lub złożeniu zamówienia na wykonanie Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych KLIENT:
  • przekaże AGENCJI dane dostępowe (a w szczególności login i hasło) do systemów teleinformatycznych, jakimi ma posługiwać się AGENCJA lub
  • utworzy w tych systemach teleinformatycznych konto dla AGENCJI i nada mu uprawnienia niezbędne dla wykonania Umowy Produktowej, Prac dodatkowych lub Prac Jednorazowych. (dalej „Dane Dostępowe”).   
 2. KLIENT przekazując AGENCJI Dane Dostępowe upoważnia ją do korzystania z powiązanymi z nimi systemami teleinformatycznym przez cały okres wykonywania Umowy Produktowej, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych.
 3. Niezwłocznie po wykonaniu Umowy Produktowej lub Prac Jednorazowych KLIENT zmieni Dane Dostępowe do korzystania z systemów teleinformatycznych.

§10

Poprawki lub Zastrzeżenia

 1. KLIENT może zgłosić AGENCJI Poprawki lub Zastrzeżenia, jeżeli Umowa Produktowa lub warunki wykonywania Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych tak stanowią.
 2. Zgłoszenie Poprawek lub Zastrzeżeń każdorazowo nastąpi na warunkach i terminach określonych w tych Umowach Produktowych.  
 3. AGENCJA każdorazowo zawiadomi KLIENTA o wprowadzeniu Poprawek lub usunięciu wad wskazanych w Zastrzeżeniach i umożliwi zapoznanie się z pracami naprawczymi.
 4. KLIENT może ponownie zgłosić AGENCJI Zastrzeżenia do prac naprawczych, ale dalsze Poprawki niemające na celu usunięcia wad mogą być wykonane tylko jako Prace Dodatkowe.

§11

Opóźnienie

 1. Opóźnienie KLIENTA z dostarczeniem Materiałów Dodatkowych, Danych Dostępowych lub wykonaniem innych obowiązków określonych w Regulaminie, Umowie Produktowej, warunkach wykonania Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych przedłuża o czas tego opóźnienia termin w jakim AGENCJA miała wykonać swoje zobowiązanie w stosunku do KLIENTA.
 2. W przypadku opóźnienia KLIENTA z zapłatą wynagrodzenia AGENCJI należne będą odsetki umowne w wysokości maksymalnej w rozumieniu art. 481 kc.
 3. W przypadku opóźnienia KLIENTA z zapłatą wynagrodzenia AGENCJA może zawiadomić KLIENTA o wstrzymaniu się z wykonywaniem Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych.

§12

Odstąpienie

 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Projekt KLIENT może odstąpić od Umowy Produktowej w przypadkach określonych w art. 635 kc i dalszych.
 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Projekt, a opóźnienie KLIENTA z wykonaniem obowiązków określonych w Regulaminie lub Umowie Produktowej trwa ponad czternaście (14) dni i AGENCJA uprzednio wezwała do KLIENTA do ich wykonania oraz złożyła oświadczenie o swojej gotowości do kontynuowania prac, przyjmuje się, że KLIENT zrezygnował z Projektu i odstąpił od umowy w rozumieniu art. 644 kc.
 3. KLIENT może odstąpić od Umowy Produktowej za zapłatą odstępnego, jeżeli Umowa Produktowa tak stanowi.

§13

Wypowiedzenie

 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Usługa Abonamentowa to dotycząca jej Umowa Produktowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym:
  • przez KLIENTA – gdy AGENCJA świadczy Usługę Abonamentową z naruszeniem prawa, dobrych obyczajów lub mającym zastosowanie regulaminami portali;
  • przez KLIENTA – gdy wystąpią ku temu ważne powody w rozumieniu art. 746 §3 kc;
  • przez AGENCJĘ – gdy KLIENT zalega z zapłatą wynagrodzenia abonamentowego za przynajmniej jeden pełny okres rozliczeniowy.
 2. Oświadczenie KLIENTA o rozwiązaniu Umowy Produktowej ze skutkiem natychmiastowym w trybie
  art. 746 §3 kc powinno, pod rygorem jego nieważności, zawierać wskazanie ważnych ku temu powodów, a także przytaczać uzasadniające je okoliczności faktyczne.
 3. Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Produktowej ze skutkiem natychmiastowym STRONA naruszająca jej warunki powinna zostać wezwana do usunięcia naruszenia w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania wezwania, chyba że Umowa Produktowa przewiduje inny termin na skierowanie tego wezwania.

§14

Podwykonawcy

 1. Przy wykonywaniu Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych AGENCJA może korzystać z podwykonawców.
 2. AGENCJA odpowiada za działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za własne.
 3. AGENCJA zobowiąże swoich podwykonawców do zachowania poufności przekazywanych im informacji w zakresie odpowiadającym swojemu zobowiązaniu w stosunku do KLIENTA.

§15

Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie AGENCJI zostanie powiększone o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury, a która to stawka w dniu zawarcia umowy wynosi 23%.
 2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez KLIENTA jest dostarczenie przez AGENCJĘ faktury VAT z terminem płatności ustalanym każdorazowo w Umowie Produktowej, a także w warunkach wykonania Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych.
 3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy AGENCJI wskazany w fakturze VAT.
 4. Za datę płatności STRONY uznają zaksięgowanie przelewu wynagrodzenia na rachunku bankowym AGENCJI.
 5. AGENCJA może uzależnić wydanie Projektu lub Prac Jednorazowych od przystąpienia przez STRONY do sporządzenia protokołu jego odbioru. W przypadku protokolarnego odbioru Projektu przez KLIENTA przyjmuje się, że stanowi on dowód spełnienia przez AGENCJĘ wzajemnego świadczenia niepieniężnego w rozumieniu art. 485 §21 kpc.

§16

Wynagrodzenie abonamentowe

 1. Wynagrodzenie abonamentowe ma charakter powtarzalny. Cykle w jakich płatne będzie wynagrodzenie abonamentowe określa Umowa Produktowa.
 2. Do wynagrodzenia abonamentowego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu o wynagrodzeniu. 
 3. AGENCJA zachowuje prawo do wynagrodzenia abonamentowego, jeżeli z winy KLIENTA nie może świadczyć Usługi Abonamentowej w całości lub w części, a w szczególności, gdy:
  • KLIENT nie wykonuje swoich obowiązków określonych w Regulaminie lub Umowie Produktowej;
  • KLIENT opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia abonamentowego, a AGENCJA złożyła KLIENTOWI oświadczenie o wstrzymaniu się ze świadczeniem Usługi Abonamentowej;
  • KLIENT uniemożliwił AGENCJI świadczenie Usługi Abonamentowej poprzez zmianę Danych Dostępowych do systemów teleinformatycznych niezbędnych dla jej świadczenia. 
 4. Wynagrodzenie abonamentowe z tytułu wykonania Usługi Abonamentowej będzie podlegać waloryzacji.
 5. Podstawą waloryzacji wynagrodzenia abonamentowego będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie abonamentowe będzie waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli zgodnie z treścią komunikatu w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost cen. 
 6. Określenie nowej wysokości wynagrodzenia abonamentowego w drodze jego waloryzacji nie wymaga dla swojej ważności zachowania formy aneksu do umowy na wykonanie Usługi Abonamentowej.
 7. AGENCJA zawiadomi o dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia abonamentowego za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając KLIENTOWI:
  • link do opublikowanego Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem;
  • nową wysokość wynagrodzenia abonamentowego po dokonanej waloryzacji;
  • termin od jakiego będzie naliczane wynagrodzenia abonamentowe w nowej wysokości.
 8. Nowa wysokość wynagrodzenia abonamentowego obowiązuje STRONY począwszy od miesiąca następującego po tym, w którym KLIENT otrzymał od AGENCJI zawiadomienie o dokonaniu jego waloryzacji.
 9. Waloryzacja wynagrodzenia abonamentowego będzie następować w każdym roku obowiązywania umowy, począwszy od roku następującego po tym, w którym STRONY zawarły umowę na wykonanie Usługi Abonamentowej.

§17

Licencje od osób trzecich

 1. AGENCJA będzie wykonywać Usługę Abonamentową, Projekt, Prace Dodatkowe lub Prace Jednorazowe z wykorzystaniem własnego oprogramowania i sprzętu.
 2. AGENCJA nie przeniesie na KLIENTA autorskich praw majątkowych do treści, narzędzi, plug-inów (wtyczek) lub innych programów, które posłużyły do wykonania Strony Internetowej zgodnie z postanowieniami licencji na ich wykorzystanie (w szczególności: licencje typu Open Source, Creative Commons i GPLv2). W zakresie tych treści przyjmuje się, że z chwilą ich wydania KLIENTOWI ten korzysta z nich na zasadach określonych we właściwych dla nich warunkach licencji udzielonych przez ich twórców.
 3. AGENCJA, za uprzednią zgodą i na koszt KLIENTA, może nabyć utwory lub licencje, a także zlecić wykonanie tłumaczeń na cele związane z wykonaniem Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych. KLIENT zwróci AGENCJI poniesione przez nią koszty na podstawie rachunków lub faktur dokumentujących nabycie praw lub zlecenie prac.

§18

Portfolio

 1. KLIENT, z wyłączeniem informacji objętych zobowiązaniem do zachowania poufności, wyraża AGENCJI zgodę na prezentowanie w jej portfolio:
  • treści powstałych w wykonaniu Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych;
  • przebiegu wykonywania Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych i osiągniętych w ich toku rezultatów.
 2. Z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia należnej z tytułu wykonania Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych KLIENT udziela AGENCJI nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na prezentowanie w portfolio AGENCJI logotypu KLIENTA oraz Utworu powstałego w wykonaniu Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych.
 3. Za portfolio AGENCJI uważa się jej stronę internetową, profile utrzymywane w portalach społecznościowych lub branżowych, a także publikacje w formie ebooków (case studies).

§19

Reklamacje

 1. KLIENT może składać reklamacje:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres bok@honads.pl;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres AGENCJI podany w komparycji umowy. 
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane identyfikujące KLIENTA;
  • zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji;
  • zwięzłe określenie oczekiwań KLIENTA co do sposobu załatwienia reklamacji przez AGENCJĘ;
  • inne informacje, które KLIENT uzna za przydatne przy rozpoznawaniu reklamacji.
 3. KLIENT zobowiązany jest współdziałać z AGENCJĄ w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji. 
 4. Po otrzymaniu reklamacji AGENCJA:
  • niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji;
  • zwróci się do KLIENTA o dalsze informacje i wyjaśnienia, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpoznania reklamacji;
  • przystąpi do oględzin wad i usterek zgłoszonych przez KLIENTA.
 5. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego AGENCJA może:
  • uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie którego żąda KLIENT lub świadczenie ekwiwalentne na które KLIENT wyraził zgodę;
  • uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie którego żąda KLIENT wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości;
  • nie uwzględnić reklamacji wskazując przyczyny i podstawy dla których nie mogła uwzględnić reklamacji w całości ani w części;
  • wystąpić do KLIENTA z propozycją zawarcia ugody jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch.
 6. W odpowiedzi na reklamację AGENCJA przedstawia KLIENTOWI swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem.
 7. Brak odpowiedzi AGENCJI na reklamację KLIENTA nie oznacza jej uznania w całości ani w części. AGENCJA powinna jednak zawiadomić KLIENTA o nowym terminie rozpatrzenia jego reklamacji.

§20

Poufność

 1. AGENCJA zobowiązana jest do zachowania poufności informacji.
 2. Poufnością informacji objęte są wszelkie informacje, materiały i dane jakie AGENCJA uzyskała w trakcie wykonywania Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych, a także prowadzenia negocjacji, niezależnie od formy ich utrwalenia czy jego braku, chyba że ich rozpowszechnianie wynika z charakteru materiałów albo objęte jest wolą i porozumieniem STRON (treści przeznaczone do rozpowszechniania lub treści publikowane w portfolio).
 3. AGENCJA zobowiązana jest do zachowania poufności przez cały okres współpracy, a także przez trzydzieści sześć (36) miesięcy po jej zakończeniu za co uważa się wykonanie, rozwiązanie lub wygaśnięcie ostatniej Umowy Produktowej.
 4. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności AGENCJA będzie zobowiązana do naprawienia wyrządzonej KLIENTOWI szkody na warunkach ogólnych.

§21

Siła wyższa

 1. Za wystąpienie siły wyższej STRONY w szczególności będą uznawać:
  • zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych;
  • wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą;
  • stany klęski żywiołowej; 
  • konflikty zbrojne; 
  • zamieszki i strajki; 
  • zamachy stanu; 
  • stany zagrożenia epidemiologicznego;
  • oraz wszelkie działania organów i służb państwowych mające na celu zapobieganie lub usuwanie skutków tych zdarzeń. 
 2. Za wystąpienie siły wyższej STRONY nie będą w szczególności uznawać:
  • zdarzeń, których wystąpienie spowodowane było rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem drugiej STRONY;
  • zdarzeń stanowiących element normalnego ryzyka gospodarczego (zatory płatnicze, brak środków finansowych);
  • zdarzeń, których wystąpienie powoduje, że wykonanie przez STRONĘ jej obowiązków umownych jest utrudnione w stopniu jedynie ponadprzeciętnym.
 3. Każda ze STRON, której możliwość wykonywania Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych zostanie zakłócona przez działanie siły wyższej, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tej okoliczności drugą STRONĘ, chyba że jest to niemożliwe na skutek działania tejże siły wyższej. Powiadomienie powinno wskazywać na rodzaj występującej siły wyższej oraz określać sposób, w jaki zdarzenie to uniemożliwia lub w sposób nadzwyczajny utrudnia wykonywanie swoich obowiązków umownych.  
 4. Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia żadnej ze STRON z jej zobowiązań wynikających z Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych, a po ustąpieniu siły wyższej STRONY niezwłocznie wznowią ich wykonywanie.
 5. W przypadku wystąpienia siły wyższej każda ze STRON może wstrzymać się z wykonaniem swoich obowiązków umownych w całości lub w części. W takim przypadku termin umowny na spełnienie świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego ulega przedłużeniu o czas działania siły wyższej, a druga STRONA nie może domagać się naprawienia ewentualnej szkody wynikłej z tej przyczyny, a w szczególności domagać się zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.

§22

Roszczenia osób trzecich

 1. AGENCJA, otrzymawszy od KLIENTA zawiadomienie o związanym z wykonywaniem Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych roszczeniu osoby trzeciej lub o wytoczeniu przeciwko KLIENTOWI powództwa, zobowiązana jest podjąć wszelkie działania mające na celu obronę interesów majątkowych i niemajątkowych KLIENTA.
 2. Jeżeli w związku z wykonaniem Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych osoba trzecia wystąpi przeciwko KLIENTOWI z roszczeniem majątkowym lub niemajątkowym, KLIENT zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym roszczeniu AGENCJĘ i udostępnić jej wszelkie informacje o przyczynach oraz przebiegu sporu, a w szczególności umożliwić AGENCJI zapoznanie się z pismami i korespondencją elektroniczną dotyczącymi tego roszczenia.
 3. Jeżeli w związku z wykonaniem Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych osoba trzecia wystąpi przeciwko KLIENTOWI na drogę sądową, KLIENT zobowiązany będzie złożyć wniosek, o którym mowa w art. 84 kpc i umożliwić AGENCJI przystąpienie do sprawy sądowej w charakterze interwenienta ubocznego po stronie KLIENTA

§23

Doręczenia

 1. Osoby wskazane w umowie jako przedstawiciele STRON są umocowane do dokonywania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków wskazanych w Regulaminie oraz dotyczących Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych, a w szczególności do składania i przyjmowania oświadczeń woli. 
 2. Osoby wskazane jako koordynatorzy są umocowane tylko do dokonywania ustaleń w zakresie bieżącego wykonywania Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych.
 3. STRONY zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej STRONY o zmianie powyższych danych pod rygorem uznania za skuteczne:
  • doręczeń dokonanych z wykorzystaniem dotychczasowych danych;
  • ustaleń poczynionych przez dotychczasowych koordynatorów;
  • czynności prawnych dokonanych przez dotychczasowych przedstawicieli;
  • oświadczeń woli złożonych dotychczasowym przedstawicielom.

§24

Dane osobowe

 1. AGENCJA informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  • administratorem danych osobowych KLIENTA jest AGENCJA (dane administratora jak w komparycji umowy);
  • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych KLIENT może skontaktować się z AGENCJĄ z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie;
  • dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane w celu realizacji Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych;
  • dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Usługi Abonamentowej, Projektu, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych, a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń KLIENTA związanych z tymi umowami;
  • dane osobowe KLIENTA nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych KLIENTA przez AGENCJĘ jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • odbiorcami danych KLIENTA będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu AGENCJI jako administratora;
  • KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o ich przeniesienie, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • KLIENT ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
 2. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest warunkiem składania Zamówień 
 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez KLIENTA jest brak możliwości składania Zamówień
 4. W przypadku KLIENTÓW będących osobą prawną postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do członków jej organów.

§25

Forma czynności prawnych

 1. Zawarcie, zmiana lub rozwiązanie Umowy Produktowej muszą być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod rygorem nieważności, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 2. Zawarcie, zmiana lub rozwiązanie Umowy Produktowej muszą być dokonane z zachowaniem Formy Dokumentowej – pod rygorem nieważności, jeżeli oferta tak stanowi.
 3. Wezwania, zawiadomienia, wypowiedzenia, zgody i inne oświadczenia określone w Regulaminie lub Umowie Produktowej muszą być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod rygorem nieważności.
 4. Złożenie lub przyjęcie oferty na wykonanie Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych być dokonywane w dowolnej formie, a w szczególności z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.   
 5. Pozostałe czynności i ustalenia STRON mogą być dokonywane w dowolnej formie, a w szczególności z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.

§26

Zmiany umowy

 1. STRONY mogą na bieżąco zmieniać warunki Umowy Produktowej, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych.
 2. Wszelkie ustalenia STRON modyfikujące warunki Umowy Produktowej, Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych mogą następować w dowolnej, wybranej przez STRONY formie, ale poczynione zmiany będą uważane za skuteczne jedynie pod warunkiem, że:
  • AGENCJA prześle KLIENTOWI e-mail zawierający podsumowanie dokonanych ustaleń i modyfikacji wraz z wyraźną prośbą o ich zaakceptowanie (dalej „E-MAIL PODSUMOWUJĄCY”);
  • KLIENT w odpowiedzi na E-MAILA PODSUMOWUJĄCEGO jednoznacznie potwierdzi wyszczególnione przez AGENCJĘ zmiany i modyfikacje.
 3. KLIENT nie może potwierdzić E-MAILA PODSUMOWUJĄCEGO jedynie częściowo lub zastrzeżeniem zmian.
  W takim przypadku poczynione zmiany i zastrzeżenia uważa się za bezskuteczne. W razie potrzeby STRONY przystąpią do negocjacji, a po ich zakończeniu AGENCJA prześle KLIENTOWI nowego E-MAILA PODSUMOWUJĄCEGO.
 4. Wydruk z E-MAILA PODSUMOWUJĄCEGO i jego potwierdzenia przez KLIENTA staje się załącznikiem do Umowy Produktowej, a także elementem warunków Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych bez potrzeby sporządzania do aneksu.
 5. Wszystkie zmiany Umowy Abonamentowej lub Projektu dokonywane z pominięciem powyższego trybu wymagają zachowania przez STRONY Formy Dokumentowej pod rygorem ich nieważności.
 6. Wszystkie zmiany warunków Prac Dodatkowych lub Prac Jednorazowych mogą być dokonywane z pominięciem powyższego trybu, ale powinien on zostać zachowany, jeżeli jedna ze STRON domaga się sporządzenia

E-MAILA PODSUMOWUJĄCEGO.

§27

Postanowienia końcowe

 1. Jako prawo właściwe dla wszystkich swoich stosunków zobowiązaniowych zawartych na podstawie Regulaminu STRONY wskazują prawo polskie.
 2. Wszystkie ewentualne sprawy sporne STRONY będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć spór rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny właściwy dla AGENCJI.